Jesteś:

Home
Najnowsze artykuły
Trójka gościła na plywalni PDF Drukuj Email

 

IV SZKOLNE ZAWODY PŁYWACKIE SP NR 3 W SIERPCU

Już po raz czwarty uczniowie i nauczyciele ze Szkoły Podstawowej nr3 w Sierpcu powitali wiosnę na sportowo. W dniu 21 marca odbyły się IV Szkolne Zawody Pływackie pod honorowym patronatem Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Zawody odbyły się na Krytej Pływalni w Sierpcu, która była jednocześnie ich współorganizatorem w tym roku. Celem całego przedsięwzięcia było upowszechnienie pływania i aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży, propagowanie idei fair play i sportowej rywalizacji oraz inspirowanie uczniów szkoły do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.

Rywalizacja odbywała się w dwóch grupach wiekowych:  klas I – III oraz IV –IV. Zawodnicy pokonywali wyznaczone  dystanse w dwóch stylach  - dowolnym i grzbietowym . Za zajęte miejsca nagradzani byli dyplomami i medalami.  Dodatkową atrakcją była sztafeta 6x25m, która miała wyłonić zwycięzcę spośród klas IV, V i VI. Przy gorącym dopingu kibiców pływacy w pięknym stylu walczyli o miejsca i nagrody. A doping był naprawdę niesamowity i przygotowany niezwykle profesjonalnie. Każda klasa miała przygotowaną własną przyśpiewkę zagrzewającą do boju ich pływających kolegów i koleżanki. Nie zabrakło transparentów i mini sztandarów z logo danej klasy.

Poziom zawodów był wysoki, natomiast szybko można było dostrzec różnicę pomiędzy dziećmi pływającymi czysto rekreacyjnie, a tymi ze szkółki działającej na Krytej Pływalni. Najlepsze wyniki osiągały jednak młode talenty, na co dzień trenujące w Klubie Pływackim „Shark” Sierpc. Wartym podkreślenia jest fakt, iż nad sprawnym prowadzeniem całych zawodów przez cały czas ich trwania czuwała dyrektor SP nr3 w Sierpcu, pani Grażyna Krawczyńska, znana ze swojej sympatii do sportu. Młodym pływakom życzymy, aby w kolejnej edycji zawodów poprawili swoje rekordy życiowe, a pani Jolancie Nawrockiej ze SP nr3 w Sierpcu dziękujemy za Wyniki IV Szkolnych Zawodów Pływackich.

INFO


Zdjęcia z zawodów


Wyniki

KL I  - 25m stylem dowolnym-dziewczęta

I m Gabrysia Długokęcka

II m Marta Włoczewska

III m Patrycja Rama

KL I - 25m stylem dowolnym- chłopcy

I m Maciej Pawłowski

II m Adam Bogucki

III m Filip Nawrocki

III m Wojciech Krzemiński

KL II - 25m stylem dowolnym- dziewczęta

I m Oliwia Ostrowska

II m Laura Szewczyk

III m Wiktoria Brodzińska

KL II - 25m stylem dowolnym –chłopcy

I m Kacper Gołkowski

II m Mateusz Kędzierski

III m Paweł Zimerman

KL II - 25m stylem grzbietowym- dziewczęta

I m Oliwia Ostrowska

II m Laura Szewczyk

III m Malwina Skrzyńska

KL II - 25m stylem grzbietowym –chłopcy

I m Kacper Gołkowski

II m Jakub Gumiński

III m Mateusz Kędzierski

KL III - 25m stylem dowolnym-dziewczęta

I m Dominika Krzemińska

II m Patrycja Purzycka

III m Wiktoria Szczygielska

KL III - 25m stylem dowolnym-chłopcy

I m Jakub Malinowski

II m Dominik Maciuszkiewicz

II m Kamil Tłusty

III m Kamil Mroczkowski

KL III - 25m stylem grzbietowym-dziewczęta

I m Amelia Wierzbicka

II m Sylwia Przybyszewska

III m Dominika Krzemińska

KL III - 25m stylem grzbietowym- chłopcy

I m Jakub Malinowski

II m Kamil Tłusty

III m Dominik Maciuszkiewicz

KL IV - 25m stylem dowolnym-dziewczęta

I m Agata Czachorowska

II m Julia Żmijewska

III m Małgorzata Wojtas

KL IV - 25m stylem dowolnym-chłopcy

I m Mateusz Frej

II m Łukasz Cichy

III m Mateusz Kościelski

KL IV - 25m stylem grzbietowym –dziewczęta

I m Agata Czachorowska

II m Julia Żmijewska

III m Małgorzata Wojtas

KL IV - 25m stylem grzbietowym-chłopcy

I m Mateusz Frej

II m Łukasz Cichy

III m Mateusz Kościelski

KL V - 50m stylem dowolnym-dziewczęta

I m Laura Wilczak

II m Joanna Szymańska

III m Alicja Laskowska

KL V - 50m stylem dowolnym-chłopcy

I m Oliwer Gajda

II m Filip Zalewski

III m Tobiasz Chęciński

KL V - 50m stylem grzbietowym-dziewczęta

I m Anna Przybyszewska

II m Lidia Lewandowska

III m Karolina Chrzanowska

KL V - 50m stylem grzbietowym-chłopcy

I m Oliwer Gajda

II m Filip Zalewski

III m Tobiasz Chęciński

KL VI - 50m stylem dowolnym-dziewczęta

I m Anna Wojtas

II m Dominika Krzemińska

III m Marta Lasek

KL VI - 50 m stylem dowolnym-chłopcy

I m Bartosz Mazurowski

II m Adam Staniszewski

III m Łukasz Bogucki

KL VI - 50 m stylem grzbietowym- dziewczęta

I m Patrycja Rębacz

II m Anna Wojtas

III m Kinga Bartkowska

KL VI - 50 m stylem grzbietowym –chłopcy

I m Bartosz Mazurowski

II m Łukasz Bogucki

III m Kacper Pufelski

SZTAFETA 6 X 25 M - KL IV

1. Kl. IV A

2. Kl. IV D

SZTAFETA 6 X 25 M - KL V

1. Kl. V D

2. Kl. VB

SZTAFETA 6 X 25 M - KL VI

1. Kl. VI D

2. Kl. VI B

 

 
Kurs na instruktora Pływania PDF Drukuj Email

Polska Akademia Sportu

w Warszawie

wspólnie z KRYTĄ PŁYWALNIĄ w Sierpcu

organizuje kurs na instruktora

PŁYWANIA

Kurs odbędzie się na obiektach Krytej Pływalni w Sierpcu

w systemie weekendowym w formule sobota – niedziela.

(Jest to kurs na zawodowe uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej, specjalność: pływanie)

 

ORGANIZATORZY:

  • Polska Akademia Sportu – www.kursyinstruktorskie.edu.pl - wpis nr 1030 K - placówka kształcenia ustawicznego, prowadząca kursy dla dorosłych w zakresie uprawnień instruktora rekreacji ruchowej, trenera osobistego (personalnego), menedżera sportu orz instruktora odnowy biologicznej. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dziennik Ustaw 2006 nr 31 poz. 216) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (Dziennik Ustaw 2010 nr 82 poz. 537)

  • Kryta Pływalnia w Sierpcu – jest zakładem budżetowym Starostwa Powiatowego w Sierpcu. Przedmiotem działalności Krytej Pływalni jest realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej mających na celu zapewnienie rozwoju psychofizycznego, doskonalenia uzdolnień sprawności fizycznej człowieka, a także zachowanie i przywracanie jego zdrowia. Cel ten jest realizowany w szczególności przez redakcję, wychowanie fizyczne, rehabilitację ruchową i sport. Ponadto Kryta Pływalnia organizuje, współorganizuje lub udostępnia obiekt celem organizowania imprez sportowych, rekreacyjnych, zawodów, spotkań, kursów, konferencji, zjazdów oraz świadczy usługi hotelarskie.

 


I. Uprawnienia kursu instruktora pływania

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację instruktora rekreacji ruchowej w danej specjalności wg wzoru. Absolwent kursu uzyskuje uprawnienia zawodowe zgodne z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Legitymacja wystawiana jest max. w ciągu 2-3 TYGODNI od zdania egzaminu! Dodatkowo absolwent otrzymuje CERTYFIKAT INSTRUKTORSKI w języku angielskim ze szczegółowym programem kursu, numerem, podpisem i pieczątką wg standardów, pozwalającym na podjęcie legalnej pracy w krajach UE. 

Kurs instruktora pływania przygotowuje i uprawnia absolwentów do pracy w klubach rekreacyjnych i komercyjnych, ośrodkach sportu, rekreacji i kultury, placówkach wypoczynku, na obozach i koloniach, prowadzenia zajęć w ramach lekcji wychowania fizycznego (podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli). Absolwent może także założyć własną szkółkę lub klub rekreacyjny w formie działalności gospodarczej i prowadzić komercyjne zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi. Kurs może być też doskonałym odświeżeniem i usystematyzowaniem wiadomości dla osób już prowadzących zajęcia.

Wszystkie legitymacje wydaje Rektor Polskiej Akademii Sportu, następnie są one rejestrowane w bazie absolwentów i mogą być honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Legitymacja instruktorska jest dokumentem uprawniającym do pracy w charakterze instruktora! Legitymacja wygląda następująco: Format 147 x 99 mm, wykonanie na papierze białym, oprawa twarda, imitacja skóry w kolorze czerwonym.

 

 

II. Struktura kursu instruktora pływania w Sierpcu

 

· Część ogólna (wykłady) – 100 godzin lekcyjnych (75 godzin zegarowych). Z tej części zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską. Ta cześć kończy się egzaminem ogólnym (pisemny lub ustny). Przysługuje 1 bezpłatne poprawka w wyznaczonym terminie. Materiały i zagadnienia egzaminacyjne dostępne są na stronie internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

Osoby, które z ważnych przyczyn (zdrowotnych, osobistych) nie mogą być na danych zajęciach z części ogólnej mają obowiązek uzupełnić wiadomości z materiałów dostępnych na stronie internetowej.

 

· Część specjalistyczna (wykłady, ćwiczenia, samokształcenie, praktyki) – 96 godzin lekcyjnych (72 zegarowych). Ta część kończy się egzaminem specjalistycznym. Przysługuje 1 bezpłatna poprawka w wyznaczonym terminie. Szczegółowe wymagania egzaminacyjne, zasady uczestnictwa w zajęciach i odrabiania nieobecności podane będą na pierwszych zajęciach.

 

· Praktyki instruktorskie - w liczbie 20 h lekcyjnych (15 zegarowych) odbywane są w trakcie kursu w dowolnie wybranym klubie sportowym lub rekreacyjnym. Zakres praktyk: hospitowanie zajęć prowadzonych przez instruktorów klubu, demonstrowanie ćwiczeń, asystowanie instruktorom, prowadzenie rozgrzewki oraz fragmentów zajęć. Zaliczeniem praktyk i warunkiem wydania legitymacji instruktorskiej jest złożenie wypełnionego dziennika z wymaganymi pieczęciami i podpisami. Dziennik praktyk instruktorskich i skierowanie na praktykę można pobrać ze strony internetowej www.kursyinstruktorskie.edu.pl, zakładka strefa dla kursantów. Login i hasło podane będzie na pierwszych zajęciach.

 

 

III. Terminy i miejsce zajęć kursu instruktora pływania w Sierpcu

 

Zajęcia z części ogólnej będą się odbywały w formie e-learningowej (materiały na stronie internetowej).  Polska Akademia Sportu uzyskała oficjalną zgodę na prowadzenie części ogólnej w tej formie. Egzamin pisemny z części ogólnej zaplanowany jest na koniec kursu.

 

Zajęcia z części specjalistycznej będą się odbywały na Krytej Pływalni w Sierpcu,
zajęcia w soboty i niedziele po ok 4 h zegarowe

Dokładne godziny zajęć zostaną podane przed rozpoczęciem kursu.

 

 

IV. Uczestnicy kursu instruktora pływania w Sierpcu

 

Uczestnikami kursu mogą być osoby posiadające:

1. Co najmniej średnie wykształcenie (wymagane jest dostarczenie do rozpoczęcia kursu dokumentu potwierdzającego uzyskane wykształcenie: średnie lub wyższe)
2. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków
3. Brak przeciwwskazań lekarskich do udziału w kursie instruktorskim
4. Wysoką sprawność fizyczną

5. Umiejętność pływania przynajmniej 3 stylami (na egzaminie do oceny są 4 style)

 

 

V. Planowana kadra kursu instruktora pływania w Sierpca

 

Kadra prowadząca zajęcia zostanie ustalona na miesiąc przed rozpoczęciem kursu.

 

 

VI. Cena kursu instruktora pływania

 

Łączna cena kursu to 1540zł, kwota ta zawiera następujące składniki:

- 350 zł Część ogólna (forma e-learningowa)

Z części ogólnej zwolnieni są absolwenci studiów wyższych (licencjackich, magisterskich i podyplomowych) kierunku wychowanie fizyczne lub turystyka i rekreacja, absolwenci części ogólnej kursu instruktora rekreacji ruchowej lub sportu jak również instruktorzy innych dyscyplin i specjalności z państwową legitymacją instruktorską

- 990 zł Część specjalistyczna zajęcia (teoretyczno – praktyczne na pływalni) w soboty i niedziele

- 100 zł Koszt otrzymania kompletu zaświadczeń o ukończeniu kursu (po zaliczeniu egzaminu!)

- 100 zł Wpisowe (Organizator pobiera wpisowe w wysokości 100 zł na koszty organizacyjne).

Dopuszcza się możliwość rozłożenia płatności na raty, przy czym ostatnia rata musi być uiszczona przed rozpoczęciem kursu. Dla chętnych wystawiamy rachunki za udział w kursie.

Istnieje możliwość sfinansowania kursu przez zakład pracy kursanta lub inne podmioty. W cenę kursu wliczone są: zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne, wynajem obiektów, skierowanie na praktyki instruktorskie, materiały do zajęć.

 

Kurs kończy się Egzaminem Instruktorskim zdawanym przed państwową komisją. Osoby, które zaliczą egzamin, otrzymają: zaświadczenie, legitymację instruktorską, certyfikat w języku angielskim, zgłoszenie do bazy absolwentów.

UWAGA!!!

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie (na 7 dni przed rozpoczęciem kursu) wpisowe przepada na rzecz organizatora tytułem kosztów manipulacyjnych.

 

 

VII. Planowany ogólny program kursu instruktora pływania w Sierpcu

 

1. Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi oraz skoków startowych i nawrotów.

2. Podstawy naboru i selekcji do sportu pływackiego.

3. Podstawowa sprawność fizyczna zawodnika uprawiającego pływanie.

4. Podstawy treningu pływackiego dzieci i młodzieży.

5. Sport pływacki aktywnością całożyciową.

6. Pedagogiczne, psychologiczne i socjologiczne aspekty pracy instruktora pływania.

7. Zasady bezpieczeństwa na pływalniach.

8. Odpowiedzialność cywilna i karna instruktora pływania.

9. Przygotowanie ogólnorozwojowe w treningu pływackim.

10. Podstawy biomechaniki pływania sportowego.

11. Fizjologiczne i biomechaniczne podstawy pływania.

12. Organizacja polskiego sportu pływackiego.

13. Przepisy pływania.

14. Podstawowe cechy środowiska wodnego, znajomość sił działających na człowieka.

15. Rola rozgrzewki w treningu pływackim.

16. Zabawy i gry w wodzie bardzo płytkiej, płytkiej i średnio głębokiej. Rola ćwiczeń oswajających z wodą.

17. Technika pływania sportowego poszczególnymi stylami pływackimi: delfinem, grzbietem, klasykiem i kraulem.

18. Technika wykonywania skoków startowych i nawrotów do poszczególnych stylów.

19. Metodyka nauczania pływania sportowymi stylami pływackimi: kraulem, grzbietem, klasykiem i delfinem oraz skoku startowego i nawrotów.

20. Podstawy treningu sportowego w pływaniu dla dzieci i młodzieży.

21. Wykorzystanie specjalistycznego sprzętu w treningu sportowym dzieci i młodzieży.

22. ewentualnie także Pływanie niemowląt, Aqua aerobic, Podstawy ratownictwa wodnego

Szczegółowy program i treści zostaną przedstawione na pierwszych zajęciach.

 

 

VIII. Procedura zgłoszenia na kurs instruktora pływania w Sierpcu

 

1. Wpłacić pierwszą ratę 400 zł (lub pełną kwotę) na konto bankowe:

Kryta Pływalnia w Sierpcu

ul. Mjra. H. Sucharskiego 2

09-200 Sierpc

NIP: 776-15-83-496

Nr konta: 27 8213 0008 2007 0500 6980 0001

tytułem: IMIĘ I NAZWISKO, ADRES, PESEL

z dopiskiem: KURS INSTRUKTORA PŁYWANIA

 

2. Zapisać się na kurs – wypełniając formularz zgłoszenia dostępny w biurze Krytej Pływalni, spełnienie 1 i 2 pkt. gwarantuje miejsce na kursie

 

3. Zebrać wymagane dokumenty:

3.1. Kserokopię ukończenia szkoły średniej lub świadectwa dojrzałości lub dyplomu ukończenia studiów

3.2. Kserokopię potwierdzenia wpłaty lub przelewu (całej kwoty)

3.3. 2 zdjęcia legitymacyjne (format 3,5 cm x 4,5 cm) podpisane na odwrocie

3.4. Wypełnione i podpisane własnoręcznie podanie o przyjęcie na kurs (do pobrania w biurze)

3.5. Kserokopię dokumentu zwalniającego z części ogólnej (tylko dla zwolnionych) - np. dyplomu ukończenia studiów wychowania fizycznego, legitymacji instruktorskiej, zaświadczenia o ukończeniu części ogólnej

 

4. Powyższy KOMPLET dokumentów dostarczyć przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w przezroczystej "koszulce" A4

 

IX. Dodatkowe informacje i uwagi organizacyjne kursu instruktora pływania w Sierpcu

 

- liczba miejsc jest ograniczona.

 

- o przyjęciu na kurs decyduje kolejność nadesłanych zgłoszeń i wpłat.

 

- uczestnicy zgłaszają się do szatni 15 minut przed rozpoczęciem zajęć.

 

- na wszystkie zajęcia obowiązuje strój sportowy.

- zgodnie z obowiązującą ustawą o sporcie (z dnia 25 czerwca 2010 roku) osoby, które chcą prowadzić „zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy” oraz osoby które chcą po 2 latach brać udział w kursie na trenera II klasy muszą uzyskać tytuł instruktora sportu w danej dyscyplinie sportu. Polska Akademia Sportu nie ponosi odpowiedzialności za przyznawanie oraz przedłużanie licencji instruktorskich i trenerskich przez okręgowe lub ogólnopolskie związki sportowe.

 

O TERMINIE ROZPOCZĘCIA KURSU WSZYSTKIE OSOBY, KYÓRE ZŁOŻYŁY SWOJE APLIKACJE ZOSTANA POWIADOMIONE TELEFONICZNIE.

 

 
Ferie na sportowo PDF Drukuj Email

Prawie 200 dzieci odwiedziło Krytą Pływalnię w Sierpcu podczas pierwszych czterech dni zajęć przygotowanych na zimowe ferie.
Oferta przygotowana przez sierpecką pływalnię we współpracy z firmą Swim Magic cieszy się sporym zainteresowaniem dzieci z powiatu sierpeckiego. Oprócz klientów indywidualnych (dominują mamy z dziećmi) pływalnię odwiedzają także grupy zorganizowane, jak choćby dzieci i młodzież ze szkół w Łukomiu czy Zawidzu.                
Z sierpeckiego basenu korzystają także zaprzyjaźnione placówki miejskie i powiatowe. W pierwszym tygodniu ferii z oferty pływalni skorzystało 20 dzieci ze Świetlicy Środowiskowej Ogniska Wychowawczego działającego przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sierpcu. – Od kilku lat współpracujemy podczas ferii z Krytą Pływalnią w Sierpcu i bardzo sobie tę współpracę cenimy i chwalimy – przyznała Alina Olszewska, dyrektor MOPS w Sierpcu. Na basenowe harce zdecydowały się także (po raz pierwszy w ferie) dzieci z Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Sierpcu. W bogatej ofercie feryjnej tej niezwykle prężnie działającej placówki znalazła się także sierpecka pływalnia.
Co ciekawe oprócz dzieci i młodzieży z terenu powiatu sierpeckiego na basen podczas ferii uczęszczają także goście z poza Mazowsza. – Przyjechałyśmy z koleżanką i dziećmi na ferie do rodziny. Łącznie jest z nami czwórka dzieci w wieku szkolnym i dzięki wizytom na basenie możemy maluchom aktywnie zagospodarować ten czas – wyznała pani Jola    z Inowrocławia. A jest co robić, bo oprócz samego pływania na dużej i małej niecce w programie gier i zabaw dla dzieci oraz młodzieży prowadzonym przez ratowników WOPR z firmy Swim Magic (10:00-13:00) przewidziano zabawy na pływającym sprzęcie dmuchanym. Do dyspozycji dzieci są: koło ślizgowe o średnicy 190 cm oraz dmuchana wyspa ,,UFO" o średnicy 300 cm. Oprócz tego sympatyczni ratownicy szkolą dzieciaki na dużej niecce oraz poprzez zabawę oswajają najmłodszych z woda na tzw. brodziku.
W dniach: 17 i 19 stycznia w godz. 10:00 – 13:00 zaprezentowany został podręczny sprzęt ratunkowy używany przez ratowników WOPR, dla wszystkich chętnych była też możliwość nauczenia się udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w wodzie. Przeprowadzona także została pozorowana akcja ratownicza pod okiem ratownika WOPR. Pływalnia proponuje na czas ferii promocyjne wejściówki dla dzieci i młodzieży. Bilet dla przedszkolaka do 6 r. życia – 2,5zł, szkolny – 3zł, bilet studencki – 3zł (w godz. 8:00 – 15:00). Zajęcia dla dzieci i młodzieży prowadzą ratownicy WOPR z firmy Swim Magic.
MATT

 
Zapraszamy na turniej warcabowy PDF Drukuj Email

 

1. Organizator
•    PZW Koło Miejskie "Kasztelan"
•    Starosta Sierpecki Jan Laskowski
•    Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych Rady Powiatu Sierpeckiego
•    Ognisko TKKF "Kubuś"
•    Kryta Pływalnia w Sierpcu


2. Cel przeprowadzenia turnieju
Popularyzacja gry w warcaby wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Kształtowanie pozytywnych cech charakteru przez sportową rywalizację. Wyłonienie najlepszych zawodników.


3. Termin i miejsce
04.02.2012r. (sobota) sala konferencyjna przy Krytej Pływalni, ul. Sucharskiego 2, 09-200 Sierpc
•    godz. 10.00
- szkoły podstawowe: dziewczynki i chłopcy - warcaby 64-polowe
- gimnazjaliści i uczniowie szkół ponadgimnazjalnych: dziewczynki i chłopcy - warcaby 100-polowe
•    godz. 12.00
- kategoria otwarta: kobiety i mężczyźni - warcaby 100-polowe


4. System rozgrywek:
System rozgrywek zostanie ustalony na miejscu w zależności od liczy zgłoszeń.


5. Warunki uczestnictwa:
Udział w turnieju mogą wziąć wszyscy chętni. Nie pobieramy wpisowego.


6. Nagrody:
Pamiątkowe statuetki i dyplomy dla trzech najlepszych osób w każdej kategorii wiekowej.


7. Warunki końcowe:
•    zawodnicy biorący udział w Turnieju powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie;
•    zgłoszenie uczestnictwa w Turnieju jest równoznaczne z akceptacją regulaminu;
•    prawo interpretacji postanowień regulaminu przysługuje wyłącznie organizatorowi;
•    organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian regulaminu;
•    za rzeczy pozostawione bez opieki i wypadki zaistniałe z winy uczestnika organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 
Ferie na krytej pływalni PDF Drukuj Email

Kryta Pływalnia w Sierpcu przygotowała program zajęć na ferie zimowe. Pływalnia proponuje promocyjne wejściówki dla dzieci i młodzieży (bilet szkolny – 3zł, bilet studencki – 3zł). Zajęcia dla dzieci i młodzieży poprowadzą ratownicy z firmy Swim Magic.

Więcej…
 


Strona 25 z 27